Umíme se radovat, Domov pro seniory FM

26.04.2011 11:15